BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LĂK

Huyện Lắk bao gồm 1 thị trấn, 10 xã.

Diện tích tự nhiên là: 1.256,04 km2.

 Dân số là: 58.947 người.

Mật độ dân số là: 46,93 người/km2

(Theo Niên giám thống kê 2006)

Thị trấn Liên Sơn
Xã Yang Tao
Xã Bông Krang
Xã Đắk Liêng
Xã Buông Triết
Xã Buông Tría

Xã Đắk Phơi
Xã Đắk Nuê
Xã Krông Nô
Xã Nam Ka
Xã Ea R'Bin

Trở về bản đồ hành chính tỉnh