BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN EAKAR

Huyện Ea Kar bao gồm 2 thị trấn, 13 xã.

Diện tích tự nhiên là: 1.037,47 km2.

Dân số là: 148.118 người.

Mật độ dân số là: 136,99 người/km2

(Theo Niên giám thống kê 2006)

Thị trấn Ea Kar
Thị trấn Ea Knốp
Xã Ea Sô
Xã Xuân Phú
Xã Cư Huê
Xã Ea Tih
Xã Ea Đar
Xã Ea Kmút

Xã Ea Păn
Xã Cư Prông
Xã Ea Ô
Xã Ea Elang
Xã Cư Bông
Xã Cư Jang
Xã Cư Ni

Trở về bản đồ hành chính tỉnh